දොරමඩලාව වගේම වැලපිල්ලක් තමයි ඕක, මම අත්තනායක එම්. හේරත් නෙවෙයි.

පසුගිය දා අහස ප්‍රකාශකයන් විසින් සංවිධානය කල. අහස පොත් දැක්ම සහ සංවාද මණ්ඩපයේදී විවිධ මතධාරීන් වත්මන්  සාහිත්‍ය පිළිබඳව සිය අදහස් පලකල. එහිදී ඇතිවූ එක් සංවාදයක කොටසක් පහතින් බලන්න.

  • Published on Thursday 6th July 2017 11:01:43

  • Category

Recent Videos